شما اینجا هستید

داوری اولیه ایده های ثبت شده در ایده شو حمل و نقل ریلی باری

با پایان یافتن زمان ثبت ایده در سامانه نخستین دوره ایده شو حمل و نقل ریلی باری، داوری اولیه بر آثار رسیده آغاز شده و نتایج اولیه داوری ها، بزودی از طریق سایت این رویداد، اطلاع رسانی خواهد شد.

سایت سامانه دوره نخست رویداد ایده شو حمل و نقل ریلی باری